แจกแหลก!! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกแหลก!! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง อาทิ พนักงานการเดินรถ 6 ,พนักงานการเดินรถ 4 ,พนักงานขบวนรถ 4 ,วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างกล วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างโยธา ,พนักงานการบัญชี 6 สังกัดฝ่ายการช่างโยธา และ วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ลองอ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท ได้ด้านล่างคะ แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

แนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท 2556

แจกแหลก!! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

วิธีการสอบคัดเลือก แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
1. การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 3 ชั่วโมง 100 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง 100 คะแนน

2. การสอบภาคสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 90 คะแนน

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิชาความรู้ทั่วไป

1. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย รถไฟฟรีของรัฐบาล
ก. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ข. กลุมคนทำงาน รายได้ปานกลาง
ค. กลุมคนที่ต้องการกลับบ้านในช่วงเทศกาล
ง. กลุ่มคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายเพื่ออะไร
ก. มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ค. มีเป้าหมายในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

3. ข้อใดคือความหมายของขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express Train)
ก. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีน้อยแห่ง
ข. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
ค. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถเวน
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

4. ใครคือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันปี 2556
ก. นายประภัสร์ จงสงวน
ข. นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
ค. นางสาวกัลยานี ครองบุญยิ่ง
ง. นายณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

5. ข้อใดคือพันธกิจ ( Missions ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
ข. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ค. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ข. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ค. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการระบบราง ในประเทศไทย
ง. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการรถไฟ ที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย

7. กิจการรถไฟได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชการที่เท่าไหร่
ก. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
ข. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
ค. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)
ง. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาธีรราชเจ้า)(รัชกาลที่ 6)

8. การจัดตั้การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก. รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
ข. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ค. แยกการคมนาคมในประเทศไทยออกจากกนอย่างชัดเจน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

9. ข้อใดคือหน้าที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖
ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ง. ถูกทุกข้อ

10. ในปัจจุบันตำแหน่งสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือตำแหน่งใด
ก. ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน
ข. อธิบดีกรมรถไฟ
ค. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

11. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ใดในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระบบรางรถไฟภายในประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

12. การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของใคร
ก. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. ประธานกรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. คณะรัฐมนตรี

13. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย ใครบ้าง
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

14. ใครมีหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

15. ในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร
ก. รวมทั้งสิ้น 2,346 กิโลเมตร
ข. รวมทั้งสิ้น 3,346 กิโลเมตร
ค. รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร
ง. รวมทั้งสิ้น 5,346 กิโลเมตร
แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
เฉลยของแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิกเห็นคะ

จำหน่ายแนวข้อสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับการสอบ ปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

- Grammar
- Conversaiton
- Reading Comprehension

แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2555-2556
- ข้อมูลต่างๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร- จรรยาบรรณ พนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตราสัญลักษณ์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี)
พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)
พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานห้ามล้อ)
วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างกล
วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่>>>>> คลิ๊ก

หรือโทร 087-034-1066

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

แนวข้อสอบ รฟท 2556 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

ส่งความคิดเห็นคลิก!! ที่นี่คะ


กล่องแสดงความคิดเห็น
* จำเป็นต้องใส่
ดีมากครับ

Jun 02, 2015 by นาย อรรถพล สระบัว

ดีมากครับ
สมัครงาน สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ , USA 4.3 5.0 113 113 ดีมากคะ
Page:
123»
Tags: , , , , ,