เด็ด!! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ พนักงานขบวนรถ พนักงานการบัญชี แนวข้อสอบการรถไฟ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เด็ด!! แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ พนักงานขบวนรถ พนักงานการบัญชี แนวข้อสอบการรถไฟ 2558

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2558

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2558

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเนื้อหาของวิชาความรู้ทั่วไป ประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปด้านแรงงานสัมพันธ์ และ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาทิตำแหน่งพนักงานการเดินรถ ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ ตำแหน่งพนักงานการบัญชี ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่งวิศวกร เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปี 2558 คะ….

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อที่ 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ?

ก. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ข. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ค. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการระบบราง ในประเทศไทย
ง. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการรถไฟ ที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย

ข้อที่ 2. การจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?
ก. รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
ข. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และ ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ค. แยกการคมนาคมในประเทศไทยออกจากกนอย่างชัดเจน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันตำแหน่งสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือตำแหน่งใด ?
ก. ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน
ข. อธิบดีกรมรถไฟ
ค. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ใดในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ?
ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระบบรางรถไฟภายในประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้อที่ 5. ในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร ?
ก. รวมทั้งสิ้น 2,346 กิโลเมตร
ข. รวมทั้งสิ้น 3,346 กิโลเมตร
ค. รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร
ง. รวมทั้งสิ้น 5,346 กิโลเมตร

ข้อที่ 6. ข้อใดคือความหมายของขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express Train) ?
ก. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีน้อยแห่ง
ข. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
ค. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถเวน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. กิจการรถไฟได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชการที่เท่าไหร่ ?
ก. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
ข. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
ค. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)
ง. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาธีรราชเจ้า)(รัชกาลที่ 6)

ข้อที่ 8. ข้อใดพันธกิจ (Missions) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ?
ก. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
ข. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ค. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย รถไฟฟรีของรัฐบาล ?
ก. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ข. กลุ่มคนทำงาน รายได้ปานกลาง
ค. กลุ่มคนที่ต้องการกลับบ้านในช่วงเทศกาล
ง. กลุ่มคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
ข้อที่ 10. ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ได้กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ตามข้อใด ?

ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และ ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ค. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ ทั้งนี้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวจะมีคนต่างด้าวตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้อที่ 12. ทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทรัพย์สินตามข้อใด ?
ก. สินทรัพย์ที่รับโอนมาจากกรมรถไฟเมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ข. เงินจากงบประมาณรายจ่ายสามัญของรัฐบาล
ค. งบการรถไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ง. เงินที่ได้รับตามมาตรา 15 ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 13. พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ ในระยะกี่เมตรจากรางรถไฟ ?
ก. ในระยะสามสิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟด้านริมสุดของแต่ละด้าน
ข. ในระยะสี่สิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟด้านริมสุดของแต่ละด้าน
ค. ในระยะห้าสิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟด้านริมสุดของแต่ละด้าน
ง. ในระยะหกสิบเมตรวัดจากขอบรางรถไฟด้านริมสุดของแต่ละด้าน

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 หากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ถ้าไม่ปฏิบัติตามต้องถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ข. ถ้าไม่ปฏิบัติตามต้องถูกจำคุกไม่เกินหกเดือน
ค. ถ้าไม่ปฏิบัติตามต้องถูกจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้

ข้อที่ 15. เงินสำรองของการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบด้วยเงินตามข้อใด ?
ก. เงินสำรองเผื่อขาด
ข. เงินสำรองแผ่นดิน
ค. เงินภาษีอากร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ?
ก. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 17. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่าง ๆ ตามความในมาตรา 25
ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟฟ้า บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟฟ้า
ง. กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของคณะกรรมการ

ข้อที่ 18. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน
ข. มีส่วนได้เสียในสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. เป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. เป็นข้าราชการการเมือง

ข้อที่ 19. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
ค. วางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ข้อที่ 1. ศัพท์ในข้อใดมีความหมายตรงกับที่นอน
ก. บรรทม ข. บรรจถรณ์
ค. เขนย ง. มรณา

ข้อที่ 2. กาพย์ชนิดใดที่บังคับจำนวนคำ ๒๘ คำต่อ ๑ บท
ก. กาพย์ยานี ข. กาพย์ฉบัง
ค. กาพย์สุรางคนางค์ ง. กาพย์พระไชยสุริยา

ข้อที่ 3. คำประพันธ์ในข้อใดใช้โวหารอุปมา
ก. กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ข. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ค. พสุธาอาศัยไม่มี ราชานารี อยู่ที่พระแกลแลดู
ง. เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง สำเนียงน่าฟังวังเวง

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกล่าวพรรณนาไว้ในนิราศเมืองแกลง
ก. ความงดงามของหญิงสาว ข. สภาพภูมิอากาศ
ค. ความยากลำบากในการเดินทาง ง. วัฒนธรรมประเพณีของชาวเมืองแกลง

ข้อที่ 5. นิราศเมืองแกลงตั้งชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
ก. ตั้งตามชื่อสถานที่ที่จะไป ข. ตั้งตามชื่อผู้แต่ง
ค. ตั้งตามชื่อตัวละครเอกของเรื่อง ง. ตั้งตามเหตุการณ์ในเรื่อง

ข้อที่ 6. คำประพันธ์ข้อใดกล่าวพรรณนาเลียนเสียงธรรมชาติได้ไพเราะ
ก. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
ข. ป่าแสมแลเห็นอยู่ริ้วริ้ว ให้หวิวหวิววาบวับฤทัยไหว
ค. เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย
ง. โอ้ชะนีเวทนาเที่ยวหาผัว เหมือนตัวพี่จากน้องให้หมองหมาง

ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมที่ได้รับจากการอ่านเรื่องนิราศเมืองแกลงเกี่ยวกับการค้าขาย
ก. พอเจ้าของแตงโมปะโลปะเล สมคะเนกินแตงพอแรงกัน
ข. ถึงสำเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ำ แพประจำจอดเรียงเคียงขนาน
ค. น้ำจะพัดปัดตีไปสีชัง แล้วคุ้มคลั่งเงี่ยนยาทำตาแดง
ง. ชะรอยกรรมทำสัตว์ให้พลัดพราย จึงแยกย้ายปิตุราชญาติกา

ข้อที่ 8. พืชในข้อใดขึ้นอยู่ในน้ำกร่อยได้ดี
ก. มะม่วง ข. ขนุน
ค. ชมพู่ ง. ลำพู

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ [ชุดที่ 1]

Directions : Read these passage carefully. Then choose the best answer
Whenever my friend’s daughter , Anne , practiced the violin up in her bedroom , their dog always sat at the bottom of the stairs and howled.
One day , Ann’s brother , Eric , had a friend over while she was practicing , and the dog was howling as usual. At the conclusion of the piece , Eric’s friend called to Anne , “Could you please play something the dog doesn’t know ?”
1. Anne practiced playing the violin on the ………. .
1. ground floor 2. roof
3. second floor 4. stairs
2. The writer of this story is ………. .
1. Anne 2. a friend of the family
3. Eric’s friend 4. Eric
3 . The phrase “had a friend over” (line 4) could best be replaced by ………
1. invited a friend to come to the house
2. had a big argument with his friend
3. was talking to a friend on the phone
4. finished studying with his friend
4. When Anne practiced , the dog ………. .
1. always ran away 2. usually got hungry
3. liked to sing along 4. Became very sleepy
5. In line 4 , “the piece”(line 5) refers to the ………. .
1. tale 2. song 3.animal 4.meal
The exhausted restaurant dinner was nearing the end of this meal. He had waited ten minutes before anyone had even handed him a manu; five more minutes before a waitress had come for his order; fifteen minutes more before his meat was served to him. Now he wanted his dessert.
“Miss,” he said to his waitress , I’ll have some strawberry shortcake. And while you’re away , would you be good enough to drop me a post card now and then ?”
6. Why did he ask the waitress to drop him a post card now and then’ ?
1. Because it seemed to be his love at first sight.
2. Because he was irritated with the poor restaurant service.
3. Because he might want to make friends with the waitress.
4. Because he wanted to know about the post card service at the restaurant
7. Which of the following , do you think , is the tone of the customer ?
1. bizarre 2.tragic
3. humorous 4.sarcastic
Tom : My brother was sick and he went to the doctor.
Bill : Is he feeling better now ?
Tom : No , he has a broken arm.
Bill : How did he break it ?
Tom : Well , the doctor gave him a prescription and told him no matter what happened to follow that prescription. And the prescription blew out the window.
Bill : How did he break his arm ?
Tom : He jumped out of the window trying to follow the prescription!
8. How did Tom break his arm ?
1. He went to see his brother.
2. He took the the doctor’s description.
3. He fell out of the window by accident.
4. He followed his doctor’s prescription carefully.
9. Which of the following may be TRUE about Tom’s brother , according to the dialogue ?
1. Obedient 2. Diligent
3. Arrogant 4. Sensitive

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย [ชุด 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่แยกตามชนิดและการให้บริการ ?

ก. Special Express
ข. Excursion
ค. Rural Commuter
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ขบวนรถตามข้อใดที่จัดเดินระยะทางไกลและจะหยุดเฉพาะสถานีที่สำคัญเท่านั้น ?
ก. ขบวนรถเร็ว (Rapid)
ข. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ค. ขบวนรถด่วน (Express)
ง. ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express)

ข้อที่ 3. จากข้อ 2 ข้อใดคือเส้นทางที่จัดบริการขบวนรถดังกล่าว ?
ก. ระหว่าง กรุงเทพ – นนทบุรี – กรุงเทพ
ข. ระหว่าง กรุงเทพ –หาดใหญ่ – กรุงเทพ
ค. ระหว่าง กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ง. ระหว่าง กรุงเทพ –ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ

ข้อที่ 4. ขบวนรถด่วน (Express) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข้อที่ 5. ค่าธรรมเนียมขบวนรถด่วน (Express) คือเท่าไหร่ ?
ก. คนละ 150 บาท
ข. คนละ 190 บาท
ค. คนละ 200 บาท
ง. คนละ 250 บาท

ข้อที่ 6. บวนรถเร็ว (Rapid) ที่คิดค่าธรรมเนียมตามระยะทาง จะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางในช่วง 1 – 100 กม. แรก คนละกี่บาท ?
ก. คนละ 50 บาท
ข. คนละ 100 บาท
ค. คนละ 150 บาท
ง. คนละ 200 บาท

ข้อที่ 7. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้นคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ง. ขบวนรถรวม (Mixed)

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ชนิดรถที่ให้บริการคือรถตามข้อใด ?
ก. รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ
ข. รถดีเซลรางธรรมดา
ค. รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
ง. รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 3 ติดกัน (บสส.)

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เส้นทางที่จัดบริการของรถไฟขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion) ?
ก. กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ (หัวหิน) – กรุงเทพ
ข. กรุงเทพ – น้ำตก (กาญจนบุรี) – กรุงเทพ
ค. กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
ง. กรุงเทพ – ลำพูน – กรุงเทพ

ข้อที่ 10. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151 – 600 กม. และหยุดเกือบทุกสถานีและป้ายหยุดรถคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)

ข้อที่ 11. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม.
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3

ข้อที่ 12. ขบวนรถตามข้อใดที่ใช้รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) เป็นหลัก ?
ก. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ข. ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express)
ค. ขบวนรถด่วน (Express)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 13. ขบวนรถที่มีรถสินค้าพ่วงไปด้วยเพื่อรับส่งสินค้าคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถรวม (Mixed)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 14. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีทางรถไฟทั้งหมดกี่กิโลเมตร ?
ก. 2,041 กม.
ข. 3,041 กม.
ค. 4,041 กม.
ง. 5,041 กม.

ข้อที่ 15. ทางรถไฟสายเหนือเริ่มต้นจากสถานีชุมทางตามข้อใด ?
ก. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ข. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางแก่งคอย แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ค. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางถนนจิระ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ง. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางคลองสิบเก้า แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ

ข้อที่ 16. ทางรถไฟสายเหนือสุดปลายทางที่สถานีใด ?
ก. สถานีลำพูน
ข. สถานีลำปาง
ค. สถานีเชียงใหม่
ง. สถานีเชียงราย

ข้อที่ 17. จังหวัดใดที่ทางรถไฟสายเหนือไม่วิ่งผ่าน ?
ก. จังหวัดลพบุรี
ข. จังหวัดนครสวรรค์
ค. จังหวัดเชียงราย
ง. จังหวัดลำปาง

ข้อที่ 18. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นที่แยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานีมีระยะทางประมานกี่กิโลเมตร ?
ก. ระยะทางประมาณ 475 กิโลเมตร
ข. ระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร
ค. ระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร
ง. ระยะทางประมาณ 624 กิโลเมตร

ข้อที่ 19. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นที่แยกจากเส้นทางสายอุบลราชธานีไปสิ้นสุดที่สถานีตามข้อใด ?
ก. สถานีหนองคาย
ข. สถานีโนนสูง
ค. สถานีชุมทางถนนจิระ
ง. สถานีแก่งเสือเต้น

ข้อที่ 20. ทางรถไฟสายตะวันออกวิ่งผ่านจังหวัดใดบ้าง ?
ก. จังหวัดปราจีนบุรี
ข. จังหวัดชลบุรี
ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21. ทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีวิหารแดง-บุใหญ่ จะต้องลอดอุโมงค์ตามข้อใด ?
ก. อุโมงค์บางพระ
ข. อุโมงค์วิหารแดง
ค. อุโมงค์พระพุทธฉาย
ง. อุโมงค์บุใหญ่

ข้อที่ 22. ทางรถไฟสายใต้สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีใด ?
ก. สถานีนครศรีธรรมราช
ข. สถานีชุมทางหาดใหญ่
ค. สถานีปาดังเบซาร์
ง. สถานีบัตเตอร์เวิรธ์ (ปีนัง)

ข้อที่ 23. ทางรถไฟสายใต้มีระยะทางจากจากสถานีกรุงเทพถึงสถานีสุไหงโกลก ประมาณกี่กิโลเมตร ?
ก. ประมาณ 974 กิโลเมตร
ข. ประมาณ 1,974 กิโลเมตร
ค. ประมาณ 1,159 กิโลเมตร
ง. ประมาณ 2,159 กิโลเมตร

ข้อที่ 24. ทางรถไฟสายแม่กลองในช่วงแรกเริ่มต้นที่สถานีตามข้อใด ?
ก. สถานีกรุงเทพ
ข. สถานีวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี
ค. สถานีมหาชัย
ง. สถานีบ้านแหลม

ข้อที่ 25. หากต้องการจองตั๋วรถไฟผ่านทางโทรศัพท์ ต้องจองที่หมายเลขใด ?
ก. 1112
ข. 191
ค. 1669
ง. 1690

ข้อที่ 26. บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
ข. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
ค. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27. ตั๋วชนิดใดของการรถไฟฯ ที่จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร ?
ก. ตั๋วรายบุคคล
ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท
ค. ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
ง. ตั๋วนำเที่ยว

ข้อที่ 28. หากยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วไปแล้ว ผู้ยื่นคำร้องและต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน ?
ก. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ข. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ค. ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ง. ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน

ข้อที่ 29. การติดต่อขอซื้อตั๋วพิเศษ Rail Pass ของการรถไฟฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อใด ?
ก. ต้องมีหนังสือเดินทางแสดง
ข. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 06 – 18 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
ค. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุดไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่สิบ
ง. ไม่สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน

ข้อที่ 30. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์ของการรถไฟฯ มีไว้สำหรับบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระสงฆ์
ข. แม่ชี
ค. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
ง. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศ

ข้อที่ 31. ตั๋วสัมภาระของของการรถไฟฯ มีอยู่กีประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับการสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร E-Book สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
(พร้อมเฉลย)
– วิสัยทัศน์ (Vision)​ พันธกิจ (Missions) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
– พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– หน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1-3 (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– การใช้งาน Microsoft Windows
– การใช้งาน Microsoft Office
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2558 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ
– ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ
– ตำแหน่งพนักงานการบัญชี
– ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
– ตำแหน่งวิศวกร

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,