[ Review ] แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2559 ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ พนักงานขบวนรถ พนักงานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2558-08-10-at-5.26.58-PM[ Review ] แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2559 ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ พนักงานขบวนรถ พนักงานการบัญชี (พร้อมเฉลย)
ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป รวมความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย อาทิวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย หน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 เป็นต้น แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน เป็นต้น…..

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อที่ 1. การจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?
ก. รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
ข. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และ ดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ค. แยกการคมนาคมในประเทศไทยออกจากกนอย่างชัดเจน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้อที่ 2. ข้อใดคือหน้าที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ?
ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และ ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันตำแหน่งสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือตำแหน่งใด ?
ก. ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน
ข. อธิบดีกรมรถไฟ
ค. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ใดในกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ?
ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระบบรางรถไฟภายในประเทศไทย
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้อที่ 5. การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของ……..?
ก. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. ประธานกรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร ?
ก. รวมทั้งสิ้น 2,346 กิโลเมตร
ข. รวมทั้งสิ้น 3,346 กิโลเมตร
ค. รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร
ง. รวมทั้งสิ้น 5,346 กิโลเมตร

ข้อที่ 7. กิจการรถไฟได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชการที่เท่าไหร่ ?
ก. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
ข. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
ค. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)
ง. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาธีรราชเจ้า)(รัชกาลที่ 6)

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ?
ก. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ข. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ค. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการระบบราง ในประเทศไทย
ง. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการรถไฟ ที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย

ข้อที่ 9. โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายเพื่ออะไร ?
ก. มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ค. มีเป้าหมายในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ข้อใดคือความหมายของขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express Train) ?
ก. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีน้อยแห่ง
ข. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
ค. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถเวน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย รถไฟฟรีของรัฐบาล ?
ก. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ข. กลุ่มคนทำงาน รายได้ปานกลาง
ค. กลุ่มคนที่ต้องการกลับบ้านในช่วงเทศกาล
ง. กลุ่มคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง

ข้อที่ 12. ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ได้กำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และ ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ค. จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ ทั้งนี้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวจะมีคนต่างด้าวตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเดินรถไฟแห่งประเทศไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่แยกตามชนิดและการให้บริการ ?
ก. Special Express
ข. Excursion
ค. Rural Commuter
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ขบวนรถตามข้อใดที่จัดเดินระยะทางไกลและจะหยุดเฉพาะสถานีที่สำคัญเท่านั้น ?
ก. ขบวนรถเร็ว (Rapid)
ข. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ค. ขบวนรถด่วน (Express)
ง. ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express)

ข้อที่ 3. จากข้อ 2 ข้อใดคือเส้นทางที่จัดบริการขบวนรถดังกล่าว ?
ก. ระหว่าง กรุงเทพ – นนทบุรี – กรุงเทพ
ข. ระหว่าง กรุงเทพ –หาดใหญ่ – กรุงเทพ
ค. ระหว่าง กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ง. ระหว่าง กรุงเทพ –ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ

ข้อที่ 4. ขบวนรถด่วน (Express) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข้อที่ 5. ค่าธรรมเนียมขบวนรถด่วน (Express) คือเท่าไหร่ ?
ก. คนละ 150 บาท
ข. คนละ 190 บาท
ค. คนละ 200 บาท
ง. คนละ 250 บาท

ข้อที่ 6. บวนรถเร็ว (Rapid) ที่คิดค่าธรรมเนียมตามระยะทาง จะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางในช่วง 1 – 100 กม. แรก คนละกี่บาท ?
ก. คนละ 50 บาท
ข. คนละ 100 บาท
ค. คนละ 150 บาท
ง. คนละ 200 บาท

ข้อที่ 7. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้นคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ง. ขบวนรถรวม (Mixed)

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ชนิดรถที่ให้บริการคือรถตามข้อใด ?
ก. รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ
ข. รถดีเซลรางธรรมดา
ค. รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
ง. รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 3 ติดกัน (บสส.)

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่เส้นทางที่จัดบริการของรถไฟขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion) ?
ก. กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ (หัวหิน) – กรุงเทพ
ข. กรุงเทพ – น้ำตก (กาญจนบุรี) – กรุงเทพ
ค. กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
ง. กรุงเทพ – ลำพูน – กรุงเทพ

ข้อที่ 10. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151 – 600 กม. และหยุดเกือบทุกสถานีและป้ายหยุดรถคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)

ข้อที่ 11. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม.
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3

ข้อที่ 12. ขบวนรถตามข้อใดที่ใช้รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) เป็นหลัก ?
ก. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ข. ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express)
ค. ขบวนรถด่วน (Express)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 13. ขบวนรถที่มีรถสินค้าพ่วงไปด้วยเพื่อรับส่งสินค้าคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถรวม (Mixed)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 14. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีทางรถไฟทั้งหมดกี่กิโลเมตร ?
ก. 2,041 กม.
ข. 3,041 กม.
ค. 4,041 กม.
ง. 5,041 กม.

ข้อที่ 15. ทางรถไฟสายเหนือเริ่มต้นจากสถานีชุมทางตามข้อใด ?
ก. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ข. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางแก่งคอย แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ค. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางถนนจิระ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ง. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางคลองสิบเก้า แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ

ข้อที่ 16. ทางรถไฟสายเหนือสุดปลายทางที่สถานีใด ?
ก. สถานีลำพูน
ข. สถานีลำปาง
ค. สถานีเชียงใหม่
ง. สถานีเชียงราย

ข้อที่ 17. จังหวัดใดที่ทางรถไฟสายเหนือไม่วิ่งผ่าน ?
ก. จังหวัดลพบุรี
ข. จังหวัดนครสวรรค์
ค. จังหวัดเชียงราย
ง. จังหวัดลำปาง

ข้อที่ 18. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นที่แยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานีมีระยะทางประมานกี่กิโลเมตร ?
ก. ระยะทางประมาณ 475 กิโลเมตร
ข. ระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร
ค. ระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร
ง. ระยะทางประมาณ 624 กิโลเมตร

ข้อที่ 19. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นที่แยกจากเส้นทางสายอุบลราชธานีไปสิ้นสุดที่สถานีตามข้อใด ?
ก. สถานีหนองคาย
ข. สถานีโนนสูง
ค. สถานีชุมทางถนนจิระ
ง. สถานีแก่งเสือเต้น

ข้อที่ 20. ทางรถไฟสายตะวันออกวิ่งผ่านจังหวัดใดบ้าง ?
ก. จังหวัดปราจีนบุรี
ข. จังหวัดชลบุรี
ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21. ทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีวิหารแดง-บุใหญ่ จะต้องลอดอุโมงค์ตามข้อใด ?
ก. อุโมงค์บางพระ
ข. อุโมงค์วิหารแดง
ค. อุโมงค์พระพุทธฉาย
ง. อุโมงค์บุใหญ่

ข้อที่ 22. ทางรถไฟสายใต้สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีใด ?
ก. สถานีนครศรีธรรมราช
ข. สถานีชุมทางหาดใหญ่
ค. สถานีปาดังเบซาร์
ง. สถานีบัตเตอร์เวิรธ์ (ปีนัง)

ข้อที่ 23. ทางรถไฟสายใต้มีระยะทางจากจากสถานีกรุงเทพถึงสถานีสุไหงโกลก ประมาณกี่กิโลเมตร ?
ก. ประมาณ 974 กิโลเมตร
ข. ประมาณ 1,974 กิโลเมตร
ค. ประมาณ 1,159 กิโลเมตร
ง. ประมาณ 2,159 กิโลเมตร

ข้อที่ 24. ทางรถไฟสายแม่กลองในช่วงแรกเริ่มต้นที่สถานีตามข้อใด ?
ก. สถานีกรุงเทพ
ข. สถานีวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี
ค. สถานีมหาชัย
ง. สถานีบ้านแหลม

ข้อที่ 25. หากต้องการจองตั๋วรถไฟผ่านทางโทรศัพท์ ต้องจองที่หมายเลขใด ?
ก. 1112
ข. 191
ค. 1669
ง. 1690

ข้อที่ 26. บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) คือ ?
ก. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
ข. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
ค. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27. ตั๋วชนิดใดของการรถไฟฯ ที่จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร ?
ก. ตั๋วรายบุคคล
ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท
ค. ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
ง. ตั๋วนำเที่ยว

ข้อที่ 28. หากยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วไปแล้ว ผู้ยื่นคำร้องและต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน ?
ก. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ข. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ค. ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ง. ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน

ข้อที่ 29. การติดต่อขอซื้อตั๋วพิเศษ Rail Pass ของการรถไฟฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อใด ?
ก. ต้องมีหนังสือเดินทางแสดง
ข. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 06 – 18 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
ค. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุดไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่สิบ
ง. ไม่สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน

ข้อที่ 30. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์ของการรถไฟฯ มีไว้สำหรับบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระสงฆ์
ข. แม่ชี
ค. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
ง. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศ

ข้อที่ 31. ตั๋วสัมภาระของของการรถไฟฯ มีอยู่กีประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับการสอบในปี 2559

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร E-Book สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway Thailand) (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions) วัตถุประสงค์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย อำนาจหน้าที่
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (พร้อมเฉลย)
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-4 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-3 (พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
– ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
– ตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6
– ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,