รีวิวของเก่า! แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบปี 2560 รวมแนวข้อสอบการประปานครหลวงตำแหน่งวิศวกร นักบัญชี และอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รีวิวของเก่า! แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบปี 2560 รวมแนวข้อสอบการประปานครหลวงตำแหน่งวิศวกร นักบัญชี และอื่นๆ
Screen Shot 2017-01-22 at 8.51.35 PMตัวอย่างแนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบประจำปี 2560 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ต่างๆของการประปานครหลวง รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สัญลักษณ์ ของการประปานครหลวง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง อาทิความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบการประปานครหลวง ในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง ชุดใหม่ ปี 2560

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือภาระหน้าที่ของการประปาตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ?
ก. สํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ําดิบเพื่อใช้ในการประปา
ข. ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายน้ําประปาในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว
ค. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเป็นผู้ก่อตั้งกิจการประปาในประเทศไทย ?
ก. รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ข. รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 3. ในยุคสร้างตัวการประปาได้จ้างบริษัทใดเป็นที่ปรึกษาจัดทําโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะ ยาว 30 ปีขึ้น เป็นครั้งแรก ?
ก. AECOM, Los Angeles, Calif., U.S.A.
ข. บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรสเซอร์ แอนด์ แมคกี
ค. บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จํากัด
ง. Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A.

ข้อที่ 4. ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแบรนด์การประปานครหลวง ?
ก. มีความเป็นมืออาชีพ (ซื่อสัตย์ เปิดเผย เป็นผู้นํา)
ข. เหนือกว่า องค์กรที่ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย
ค. มีพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ อบอุ่นและเข้าถึงง่าย ที่ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อให้ทุกๆคนมีความมั่นใจว่า กปน.ทํางานอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ง. การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ “พันธกิจ” ของการประปานครหลวง ?
ก. To be the leading ASEAN water supply provider toward excellence in corporate governance and social responsibilities
ข. To provide securing quality water supply and service coverage by latest technology and professional workforce for customer satisfaction and confidence
ค. Commitment in self and performance improvement along transparent public service
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 – 2559) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมด กี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน

ข้อที่ 7. การให้บริการน้ําประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึง เพียงพอ สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับ สากล จัดเป็นยุทธศาสตร์ด้านใดของการประปานครหลวง ?
ก. Stakeholder Strategic
ข. Financial Strategic
ค. Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic

ข้อที่ 8. พระราชดํารัสของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ของการประปาในปัจจุบัน ?
ก. รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ข. รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อที่ 9. ข้อใดคือความรับผิดชอบต่อรัฐบาลตามจริยธรรมการดําเนินงานขององค์กรของการประปานครหลวง ?
ก. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ข. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่หวังผลกําไรทางการเงินเป็นสําคัญ
ค. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
ง. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน

ข้อที่ 10. การวางท่อประปาขยายบริการให้ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง จัดเป็นจริยธรรมการดําเนินงานของ องค์กร ตามข้อใด ?
ก. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ข. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า หรือ เจ้าหนี้
ค. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 11. พนักงานและลูกจ้างการประปานครหลวง ต้องมีจริยธรรมตามข้อใด ?
ก. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ และ กปน. ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
ข. ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
ค. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่นําความลับของ องค์กรไปใช้ในทางที่ผิด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดคือจริยธรรมการดําเนินงานของผู้บริหารการประปานครหลวง ?
ก. ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มที่ตนมีผลประโยชน์
ข. ใช้ข้อมูลของ กปน. ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
ค. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ และ กปน. ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
ง. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กปน. หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ กปน.

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ชุดใหม่!

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 การจัดตั้ง “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ อะไร
ก. สํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ําดิบเพื่อใช้ในการประปา
ข. ผลิต จัดส่งและจําหน่ายน้ําประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัด นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และ ควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดังกล่าว
ค. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา [ มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522]
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลใดมีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการการประปานครหลวง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ข้อที่ 3. ประธานกรรมการหรือกรรมการของ “คณะกรรมการการประปานครหลวง” สามารถดํารงตําแหน่งได้ครั้งละกี่ปี
ก. ดํารงตําแหน่งสี่ปี แต่สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองปี
ข. ดํารงตําแหน่งห้าปี แต่สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสามปี
ค. ดํารงตําแหน่งหกปี แต่สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสี่ปี
ง. ดํารงตําแหน่งเจ็ดปี แต่สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดห้าปี

ข้อที่ 4. การประปานครหลวงต้องแสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน พร้อมกับรายงานของผู้ตรวจสอบ บัญชี ภายในกีวันนับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ก. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ข. ภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ค. ภายใน 270 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง
ง. ภายใน 360 วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของการประปานครหลวง

ข้อที่ 5. หากผู้ใดขัดขวางการกระทําของการประปานครหลวง หรือพนักงานของการประปานครหลวง จะต้องได้รับ โทษอย่างไร
ก. จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไม่เกิน 9 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อที่ 6. หากผู้ใดดําเนินการสร้างระบบประปาเอกชนหรือขยายระบบประปาเอกชน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากการ ประปานครหลวงจะต้องได้รับโทษอย่างไร
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อที่ 7. การประปานครหลวงจะทําอย่างไรกับรายได้ที่การประปานครหลวงได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ ดําเนินกิจการแล้ว
ก. เก็บไว้เป็บงบทําการสําหรับปีงบประมาณต่อไป
ข. เก็บไว้เป็บงบลงทุนสําหรับปีงบประมาณต่อไป
ค. นําส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ง. นําไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อการกุศล

ข้อที่ 8. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
ก. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมากแล้ว
ข. บทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
ค. เพื่อให้การประปานครหลวงสามารถบริการประชาชนได้อย่างกว้างขวางและดําเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งการเงินของการประปานครหลวง
ก. สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. องค์การตรวจสอบอํานาจรัฐแห่งชาติ
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
ก. การประปานครหลวงต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินท่อประปาใหม่ เพื่อรองรับกับผังเมือง
ข. บทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ค. การประปานครหลวงต้องการจัดหาทุนโดยออกพันธบัตร เพื่อใช้ดําเนินการตามโครงการปรับปรุงและขยาย กิจการ
ง. การประปานครหลวงต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานใหม่

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกําหนดประเภทผู้ใช้น้ําและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ํา พ.ศ. 2539
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นผู้ใช้น้ําในประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ?
ก. สถานที่ทําการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต
ข. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล
ค. โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล
ง. มูลนิธิ หรือองค์กร

ข้อที่ 2. ตามระเบียบนี้ได้กําหนดให้ผู้ใช้น้ําของการประปานครหลวงมีกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 3. วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา จัดเป็นผู้ใช้น้ําประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ข้อที่ 4. การใช้น้ําเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ําประเภทใด ?
ก. ที่พักอาศัย
ข. ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ค. อุตสาหกรรม
ง. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ํา การงดจ่ายน้ําและการบรรจบมาตรวัดน้ํา (พ.ศ. 2544)
ข้อที่ 5. การของดใช้น้ําชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ําจะกระทําได้ครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่ากี่เดือน ?
ก. ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ง. ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อที่ 6. ในกรณีอาคารสถานที่ของผู้ใช้น้ําถูกเพลิงไหม้ และผู้ใช้น้ําแสดงความจํานงจะใช้น้ําต่อไปภายในเวลาที่ กําหนด การประปาต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดําเนินการใดๆ
ข. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ําต่อเนื่อง
ค. ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ผู้ใช้น้ําโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ง. ให้คงสภาพความเป็นผู้ใช้น้ําต่อเนื่อง และให้ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ผู้ใช้น้ําโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535
ข้อที่ 7. ในการติดตั้งประปาซ้ำผู้ขอรับใช้น้ําต้องยื่นแบบคําร้องขอติดตั้งประปาตามข้อใด ?
ก.แบบร.60
ข.แบบร.70
ค.แบบร.80
ง.แบบร.90

ข้อที่ 8. แบบ ร. 84 ตามระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535 ใช้ดําเนินการตามข้อใด?
ก. เก็บสัญญาการใช้น้ําประปา
ข. คําร้องขอติดตั้งประปา
ค. จัดทําสัญญาการใช้น้ําประปา
ง. ใบสั่งงานการติดตั้งประปา

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผล ประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535
ข้อที่ 9. ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดําเนินการต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ การประปานครหลวง พ.ศ. 2535 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535
ข. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2536
ค. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
ง. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536

ข้อที่ 10. ผู้ที่กระทําความผิดกับขนาดท่อ 10 นิ้วของการประปานครหลวงต้องถูกปรับเป็นเงินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท
ข. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
ค. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 100,000 บาท
ง. ต้องถูกปรับเป็นเงิน 180,000 บาท

ข้อที่ 11. การคิดเงินค่าทดแทนน้ําสูญเสียจากการลักใช้น้ําตามระเบียบนี้ ให้คิดเป็นอัตราลูกบาศก์เมตรละกี่บาท ?
ก. ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
ข. ลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท
ค. ลูกบาศก์เมตรละ 30 บาท
ง. ลูกบาศก์เมตรละ 40 บาท

ตัวอย่างแนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

คำสั่งจงหาลำดับคงามสัมพันธ์ของชุดตัวเลขต่อไปนี้
ข้อ 1. 7 /-11 /-45 /20/ 184/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. 286
ข. 447
ค. 512
ง. 657

ข้อ 2. 8 /13/ 20/ 26/ 28/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. -12
ข. 12
ค. -23
ง. 23

ข้อ 3. 235/ 222/ 75/ 341 /95/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. 614
ข. 785
ค. 764
ง. 0

ข้อ 4. -111/ -223/ -449/ -566 /-791/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. -786
ข. -807
ค. -886
ง. -901

ข้อ 5. -111 /-223/ -449 /-566 /-791/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. -786
ข. -807
ค. -886
ง. -901

ข้อ 6. -10/ -1/ 0/ 8/ 10/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. 7
ข. -7
ค. 17
ง. -17

ข้อ 7. 9 /13/ 13/ 21/ 32/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. -5
ข. 8
ค. -30
ง. 50

ข้อ 8. 18 /27 /40/ 52/ 53/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. 4
ข. 14
ค. 40
ง. 42

ข้อ 9. 11 /-1 /-34/ -66 /-98/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. -99
ข. 99
ค. 120
ง. -130

ข้อ 10. -1 / 6/ 4 /13 /9/…………………(ตัวเลขตัวถัดไปคือ)……..
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) สำหรับสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ต่างๆของการประปานครหลวง (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สัญลักษณ์ ของการประปานครหลวง
– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร
– ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการการประปานครหลวง
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบาบกำกับดูแลกิจการของประปานครหลวง (กปน.)
– ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง
– ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมของการประปานครหลวง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการประปานครหลวง (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. 2544)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 (พร้อมเฉลย)
เทคนิคการทำแบบทดสอบความถนัดโดยทั่วไปหรือถนัดเฉพาะสาขา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
– ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา
– ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
– ตำแหน่งนักบัญชี

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights