บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครงานรวม 203 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครงานรวม 203 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-07 at 5.57.56 PMล่าสุด! บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา และลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ จำนวน 103 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 203 อัตรา โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัคร โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายอํานวยการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๗๐๔ ต่อ ๑๐๕ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมี ประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จํากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด
ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้น หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและ ให้บริการด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา
2. ตำแหน่งลูกจ้างเหมาประจำรถขนถุงไปรษณีย์ จำนวน 103 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 203 อัตรา

คุณสมบัติเแพาะตำแหน่ง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

การบรรจุเข้าทำงาน
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงานในตําแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทดลอง ปฏิบัติหน้าทีตามระยะเวลาทีบริษัทกําหนดหากไม่ผ่านการประเมินผลงาน ในช่วงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด ต้องออกจากงาน ดังนี้
– บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงานต้องทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๘๐ วัน
– บุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็น เวลา ๙๐ วัน

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัคร โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายอํานวยการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ ๑๑๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๓๗๐๔ ต่อ ๑๐๕ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมี ประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,