NEW@! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครนายช่างเทคนิค บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครนายช่างเทคนิค บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
ด้วยกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่นที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่ง มาแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ จํานวน ๑๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ตําแหน่งที่รับโอน
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน สังกัดกลุ่มพัสดุ กองคลัง (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ) รวม ๔ ตําแหน่ง ได้แก่
๑.๑.๑ ตําแหน่งเลขที่ ๑๖๔
๑.๑.๒ ตําแหน่งเลขที่ ๑๖๘
๑.๑.๓ ตําแหน่งเลขที่ ๑๖๙
๑.๑.๔ ตําแหน่งเลขที่ ๑๗๑

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ ๗๖๔ สังกัดกลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ)
๑.๓ ตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๔๖ สังกัดกลุ่มก่อสร้างและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ)
๑.๔ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๒๗๙ สังกัดศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว)
๑.๕ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๔๗๓ สังกัดศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดมหาสารคาม)
๑.๖ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๔๕๓ สังกัดศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี)
๑.๗ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๕๕๕ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว)
๑.๘ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๙๔ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๖ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุทัยธานี)
๑.๙ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๒๒๙๔ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนราธิวาส)
๑.๑๐ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๑๙ สังกัดกลุ่มช่างซ่อมบํารุง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา)

๖. วิธีการคัดเลือก
กรมปศุสัตว์ จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยพิจารณาจากแบบแสดงความจํานง ประวัติการทํางาน การศึกษา และอาจ มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,