NEW! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน รวม 3 ตำแหน่ง 4 – 17 เมษายน 2561 สมัครสอบ ธอส 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน รวม 3 ตำแหน่ง 4 – 17 เมษายน 2561 สมัครสอบ ธอส 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
– ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ตำแหน่งพนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
(2) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก ยังไม่หมดอายุ)
(4) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
(5) มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาบัตรผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลักยังไม่หมดอายุ)
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
– ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

ฝ่ายการบัญชี
ตำแหน่งนักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8) ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
– ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

ศูนย์ป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) ประสบการณ์ทำงาน
– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 7 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต) ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(4)หากมีใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Project Management หรือ Cobit Certify หรือ ISO 27001 หรือ IT Service หรือ AML หรือ กฎหมาย หรือ อาชญาวิทยา หรือ นิติวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งพนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สถิติ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 ปี
– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ตำแหน่งพนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ประสบการณ์ทำงาน
– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)
(3) ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
– ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,