NEW! บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 18 อัตรา 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 สมัครงาน cat 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน รวม 18 อัตรา 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 สมัครงาน cat 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางาน
ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้.

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหา
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๓๔๘๑, ๐ ๒๑๐๔ ๓๓๒๒, ๐ ๒๑๐๔ ๔๒๕๖ หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในการกรอก ใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อที่ ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กําหนดจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
๔.๓ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ ๓.๑ – ข้อ ๓.๓ แนบเป็น PDF File
เท่านั้น สําหรับข้อ ๓.๔ (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg) ไม่เกิน ๒ MB.
๔.๔ ผู้สมัครที่จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
๔.๕ เมื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคําว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
๔.๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทาง www.cattelecom.com

๕. การคัดเลือก
๕.๑ ภาคเฉพาะตําแหน่ง
สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๒ ภาคทั่วไป
สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และความรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) /ภาษาอังกฤษ และการกํากับดูแล กิจการที่ดี (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,