กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มีค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการของ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม.เปิดสอบ 1/2555 โดยทาง กทม. จะเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมจำนวนที่เปิดรับสมัครสอบ 160 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20 กพ – 12 มค 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ รุงเทพมหานคร หรือ กทม. สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบ พร้อมดาวน์โหลด หลักสูตวิธีการสอบ และ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ กรุงเทพมหานคร latest celebrity news รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ - 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

กรุงเทพมหานคร กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มีค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร gay bareback รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน ๔ ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555
ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่

(๑) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

จํานวน ๒ ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเลขานุการ ทางธุรกิจบริการ หรือทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ หรือทางศิลปการสื่อสารและการโฆษณา

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี


(๒) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

จํานวน ๓ ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเครื่องใช้สํานักงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่ อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาดทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารทั่วไป

(๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

จํานวน ๘๐ ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่ อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

๒. buy clomid ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารทั่วไป

(๔) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555

จํานวน ๗๕ ตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุ ปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
teen celebrity porn มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด

วิธีการรับสมัครสอบ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://www.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 160 อัตรา 20 กพ – 12 มค 2555 กทม.เปิดสอบ2555 กทม.เปิดสอบ 1/2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >> กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 160 อัตรา 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2555

มาแล้ว!! clomid online แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2555 แนวข้อสอบ กทม 2555 ติวข้อสอบ กทม ปี 55

ด่วน !! มีแนวข้อสอบ สำหรับการสอบกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

รายละเอียดประกอบด้วย

ก. celebrity nude ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป buy generic diflucan online (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

- คณิตร์ศาสตร์เบื้องต้น

- ความสามมารถด้านเหตุผล

- ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์จาก ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

- ความเข้าใจทางภาษา

- การใช้ภาษา

วิชากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ phone sex video (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- black girl anal ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วิชาเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ ในราคาเพีลง 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

สนใจสั่งซื้อติดต่อ 080-954-2219

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

ส่งความคิดเห็นคลิก!! ที่นี่คะ


กล่องแสดงความคิดเห็น
* จำเป็นต้องใส่

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,