กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน รวม 9 อัตรา 3-7 สิงหาคม 2563 สมัครงานกรมการจัดหางาน ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน รวม 9 อัตรา 3-7 สิงหาคม 2563 สมัครงานกรมการจัดหางาน ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
ด้วยกรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวว่าด้วย พนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๙ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๑ นักวิชาการแรงงาน จํานวน ๕ อัตรา (ส่วนกลาง)
๒ นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา (ส่วนกลาง)
๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จํานวน อัตรา (ส่วนกลาง)
๔ นิติกร จํานวน ๑ อัตรา (ส่วนกลาง)

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งตามเอกสารแนบท้าย กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่กรมการจัดหางานกําหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด กรมการจัดหางานจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๖๔๙๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.00 น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.00 น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อ รับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights