กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย รวม 150 อัตรา 5 – 16 มีค 2561 สมัครสอบกรมการทหารช่าง ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย รวม 150 อัตรา 5 – 16 มีค 2561 สมัครสอบกรมการทหารช่าง ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 150 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)….

ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 150 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

คุณวุฒิ
1.1 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุงสาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จํานวน 27 อัตรา
1.2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จํานวน 44 อัตรา
1.3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จํานวน 12 อัตรา
1.4 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จํานวน 41 อัตรา
1.5 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์,เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จํานวน 26 อัตรา
1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดจะต้องสําเร็จการศกึษาตามวุฒิที่กําหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,