กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา 6-15 มกราคม 2563 สมัครสอบกรมการทหารช่าง ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา 6-15 มกราคม 2563 สมัครสอบกรมการทหารช่าง ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการใน กองประจําการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของ ส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๒๐๐ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เพศชาย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการใน เหล่าทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจําการเหล่าทหารช่างที่จะครบกําหนดปลดเป็น ทหารกองหนุน ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย ๑ ปี
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

การรับสมัคร
– เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดย ละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําให้ถูกต้อง
– ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ ทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยนําแบบฟอร์มชําระเงินไปชําระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights