กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 63 อัตรา 6 – 27 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมการปกครอง ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 63 อัตรา 6 – 27 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมการปกครอง ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒
ด้วยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน หน่วยที่รับสมัคร จํานวนอัตราว่างครั้งแรก อัตราเงินเดือน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑)
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๒)
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๓)
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๔)

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กําหนดให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,