กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รวม 70 อัตรา 16 ธค 2562 – 8 มค 2563 สมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รวม 70 อัตรา 16 ธค 2562 – 8 มค 2563 สมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจํานวนอัตราว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน อัตราว่าง ๗๐ อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ)

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.personnelLcdd.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน” หรือที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights