กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-14 ต.ค. 2559 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2560 สอบพนักงานราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-14 ต.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/10/2559 ข่าว สอบพนักงานราชการ 60 มาอัพเดตให้ทราบกันคะ เนื่องจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559 เรามาอ่านรายละเอียด กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2560 กันเลยดีกว่าคะ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ กับข่าว กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2560 กันเลยนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่า

 

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-14 ต.ค. 2559 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2560 สอบพนักงานราชการ 60

กรมควบคุมโรค
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวางระบบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในการปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การอบรม การดูงาน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการฝึกอบรมของสำนักงาน
(3) ดำเนินการโครงการอบรม/ดูงาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Estimates
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดความต้องการ ความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
(5) ประสาน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม/…
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานในงานด้านปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานในงานโครงการ ของกลุ่มงานและของสำนักงาน
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการดำเนินงานในงานพัฒนาบุคลากร
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10-14 ต.ค. 2559 กรมควบคุมโรค สมัครงาน 2560 สอบพนักงานราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,