กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 1-23 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 1-23 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ด) ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) จํานวน ๑๐ อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวง ยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rtpd.go.th คลิกหัวข้อ “ รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ https://rtpd.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดําเนินการสอบข้อเขียนในวัน และเวลาที่กําหนด โดยให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กําหนดเท่านั้น
นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการ ของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,