กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน รวม 48 อัตรา 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563 สมัครสอบกรมชลประทาน 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน รวม 48 อัตรา 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563 สมัครสอบกรมชลประทาน 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ด้วยกรมชลประทาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ด)

๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๔.๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัคร ข้าราชการ > ปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
๔.๑.๒ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
๑) ผู้สมัครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตําแหน่งที่ ๑ – ๒) ให้แนบ สําเนาปริญญาบัตร และผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งที่ ๗ – ๑๐) ให้แนบสําเนา ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,