กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

จํานวนตําแหน่งว่าง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ ตําแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!