กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 6-24 มี.ค. 2560 กรมทางหลวง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 6-24 มี.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/03/2560 มีอีกข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 60 มาให้อัพเดตกันคะ เนื่องจาก กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโทรี จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2560 มาดูรายละเอียด กรมทางหลวง สมัครงาน 2560 กันเลยดีกว่าคะ เรามีข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 60 ของหลายๆ หน่วยงานอีกมากมายให้ได้รับข่าวสารกันนะคะ ไปดูรายละเอียดกันคะ

กรมทางหลว

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 6-24 มี.ค. 2560 กรมทางหลวง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60

กรมทางหลวง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2560

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโทรี จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 24 มีนาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน  17,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาโท


หลักสูตรและวิธีการสอบ

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) โดยวิธีสอบข้อเขียน มีรายละเอียด ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
3) ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5) พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
6) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
7) ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินเบื้องต้น
8) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 6-24 มี.ค. 2560 กรมทางหลวง สมัครงาน 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,