กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 158 อัตรา 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2562-2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 158 อัตรา 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2562-2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จะต้องเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน คือ พื้นที่ทั่วไป หรือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขั้นตอนการสมัครให้เรียบร้อย ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights