กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ รวม 79 อัตรา 11-29 มกราคม 2564 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ รวม 79 อัตรา 11-29 มกราคม 2564 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ ข่าวรับสมัครงาน” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights