กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 83 อัตรา 7-28 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 83 อัตรา 7-28 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธา ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตําแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
๑. ตําแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน ๗ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท

๒. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท

๓. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท

๔. ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
๑. ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๒. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaiobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,