กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 33 อัตรา 5-27 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 33 อัตรา 5-27 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน ขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานนครราชสีมา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
๑.๒ ตําแหน่งนายช่างโยธา
๑.๓ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
๑.๕ ตําแหน่งกู้ภัยและดับเพลิง
๑.๖ ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

๔.๒ วิธีการรับสมัคร
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
(๒) กรอกข้อมูลการรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งทางระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,