กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 114 อัตรา 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 114 อัตรา 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง รวม ๑๑๖ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และ ที่ กค ๐๔๒๘/ว๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคะ

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งทางระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระ เงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

– ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะ มีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

– ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,