กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน รวม 56 อัตรา 11-29 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน รวม 56 อัตรา 11-29 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
ด้วยกรมธนารักษ์จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง รวม ๕๖ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยอนุโลม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้าง ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,