กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 7-17 ก.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 7-17 ก.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/09/2555 อัพเดตการรับสมัครงาน ข่าวนี้จาก กรมปศุสัตว์ ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล รวม 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 – 17 ก.ย. 2555 ท่านที่สนใจ กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 และต้องการรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่คะ เราจัดหาข้อมูลของ กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555 ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางลิ้งก์ด้านล่างนี้คะ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 7-17 ก.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 – 17 ก.ย. 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
กรมปศุสัตว์ ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล รวม 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 – 17 ก.ย. 2555
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานสัตวบาล

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
11160 บาท

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ประเภท :
เทคนิค

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4 เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1 รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2 ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3 ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5 ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสอบข้อเขียน 200 คะแนน
– ทักษะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีทดสอบตัวอย่าง 200 คะแนน
– สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 7-17 ก.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,