กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานราชการ 1 อัตรา 15-25 มิ.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานราชการ 1 อัตรา 15-25 มิ.ย. 2555___ กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/06/2555___ สำหรับการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นประกาศจาก กรมปศุสัตว์ โดยประกาศรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล รวม 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 25 มิ.ย. 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจรายละเอียด กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 หรืออยากได้ข้อมูล กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555 เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่จะสมัครงานนี้ ท่านสามารถติดตามได้ด้านล่าง ผ่านทางลิ้งก์นี้ได้เลยคะ
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555


กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานราชการ 1 อัตรา 15-25 มิ.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์
ประกาศรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล รวม 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 25 มิ.ย. 2555
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ประกาศรับสมัคร :
พนักงานราชการ
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานสัตวบาล
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
11,160 บาท
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ประเภท :
เทคนิค
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
2 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
3 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
4 เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1 รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2 ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3 ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5 ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสอบข้อเขียน 200 คะแนน
– ทักษะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีทดสอบตัวอย่าง 200 คะแนน
– สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
วิธีการประเมิน :
โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมปศุสัตว์ รับสมัครงานราชการ 1 อัตรา 15-25 มิ.ย. 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมปศุสัตว์ รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 2555 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights