กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา 9-31 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 11 อัตรา 9-31 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับ สมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๒.๑ ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dld.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความใบแบบฟอร์มการรับสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปชําระเงินภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคารการรับ สมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในการสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,