กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงาน รวม 137 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2562 สมัครสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงาน รวม 137 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2562 สมัครสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๗ สายงาน และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๒ สายงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การรับสมัคร

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ www.disaster.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หรือที่เว็บไซต์ https//ddpm.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,