กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/03/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครพนักงานงานราชการ ของกรมพลาธิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ พนักงานธุรการ ช่างสี ช่างไม้ และตำแหน่ง ช่างโลหะ โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 22-30 มีนาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ กรมพลาธิการทหารอากาศ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานได้ ด้านล่างคะ กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

ประกาศ รับพนักงานราชการ 8 อัตรา (22-30 มีนาคม 2555) กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

กรมพลาธิการทหารอากาศ ประกาศ รับพนักงานราชการ 8 อัตรา (22-30 มีนาคม 2555)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ Directorate of Quartermaster RTAF
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จานวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555
๑.๑ กลุ่มงานบริการ ค่าจ้างเดือนละ ๖,๔๑๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๗๙๐ บาท จานวน ๒ อัตรา บรรจุในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ แผนกงานหนัง กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ พนักงานธุรการ แผนกการเงิน กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๗๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จานวน ๖ อัตรา บรรจุในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ช่างสี แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างสี ฝ่ายช่างโยธา กองบริการ กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างไม้ แผนกงานไม้และโลหะ กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๒ อัตรา
๑.๒.๔ ช่างโลหะ แผนกงานซ่อม กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ จานวน ๒ อัตรา

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง

๒.๑ ตาแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
๒.๑.๑ ผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ประเภทหนังและตรวจสอบความเรียบร้อย
๒.๑.๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ประเภทหนัง
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.๒ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสาเนาหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๒.๒.๒ รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒.๒.๓ ใช้และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย

๒.๓ ตาแหน่ง ช่างสี
๒.๓.๑ ดาเนินการการพ่นทราย, ขัดล้าง,ทา, พ่นสี
๒.๓.๒ เคลือบผิวและชักเงา เครื่องใช้ประจาสานักงาน
๒.๓.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างสีภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย

๒.๔ ตาแหน่ง ช่างไม้
๒.๔.๑ ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์งานไม้ต่าง ๆ
๒.๔.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๔.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไม้ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.๕ ตาแหน่ง ช่างโลหะ
๒.๕.๑ ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๕.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๕.๓ ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๒.๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๓.๑ ตาแหน่งลาดับในข้อ ๑.๑.๑ – ๑.๑.๒ สาเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีความชานาญ ดังนี้
๓.๑.๑ พนักงานสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หนัง) มีความชานาญในการตัดเย็บเครื่องหนังได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๒ พนักงานธุรการ มีความรู้ความชานาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
๓.๒ ตาแหน่ง ช่างสี สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๓.๓ ตาแหน่ง ช่างไม้ สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี
๓.๔ ตาแหน่ง ช่างโลหะ สาเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี

๔. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น

๕. คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555
๕.๑ ผู้สมัครตาแหน่งในข้อ ๑.๑.๑ – ๑.๑.๒ เป็นเพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
๕.๒ ผู้สมัครตาแหน่งในข้อ ๑.๒.๑ – ๑.๒.๔ เป็นเพศชายและพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

๖. หลักฐานที่ต้องนามาในวันสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด) ดังนี้ กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555
๖.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดา ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
๖.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ)
๖.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา หากบิดามารดาถึงแก่กรรมต้องนาใบมรณบัตรของผู้ตายจากสานักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนการรับรองบุตรหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ -นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๖.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์หรือทักษะงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)

๗. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๘. การสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (เวลาราชการ ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐) โทร ๐ – ๒๕๓๔ – ๓๑๓๓, โทรสาร ๐ – ๒๕๓๔ – ๔๓๕๑

๙. เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องรับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
๑๑.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมพลาธิการทหารอากาศจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่แผนกกาลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ และที่เว็บไซต์ www. quarter.rtaf.mi.th

๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมพลาธิการทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยบัญชีดังกล่าว ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๑๔. การจัดทาสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร

การกาหนดและประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ช่วยเหลือในการตัดเย็บ ตรวจ ซ่อมแซม แก้ไข และดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประเภท หนัง และวัสดุอื่น
๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช้ในการผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ประเภทหนัง
๓. ดูแล และบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กลุ่มงาน บริการ
ตาแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานตัดเย็บหนังและการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๕๐
๒๕
๒๕
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถในการตัดเย็บหนังและดัดแปลง
๑๐๐
การทดสอบตัวอย่างงาน
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
การทางานเป็นทีม
มนุษย์สัมพันธ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕๐
๕๐
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
๓๕๐
– ๒ –
การกาหนดและประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสาเนาหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๒. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กลุ่มงาน บริการ
ตาแหน่ง พนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๕๐
๒๕
๒๕
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์
(Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
๑๐๐
การทดสอบตัวอย่างงาน คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
การทางานเป็นทีม
มนุษย์สัมพันธ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕๐
๕๐
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
๓๕๐
– ๓ –
การกาหนดและประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานช่างสี
๑. ช่วยเหลือในการพ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสีตู้เหล็กและอื่น ๆ
๒. ช่วยเหลือในการทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและชักเงา เครื่องใช้ประจาสานักงาน
๓. ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสีภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กลุ่มงาน เทคนิค
ตาแหน่ง ช่างสี จานวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๕๐
๒๕
๒๕
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับช่างสี
๑๐๐
การทดสอบตัวอย่างงาน
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
การทางานเป็นทีม
มนุษย์สัมพันธ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕๐
๕๐
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
๓๕๐
– ๔ –
การกาหนดและประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานช่างไม้
๑. ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์งานไม้ต่าง ๆ
๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๓. ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กลุ่มงาน เทคนิค
ตาแหน่ง ช่างไม้ จานวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานไม้
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๕๐
๒๕
๒๕
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับช่างไม้
๑๐๐
การทดสอบตัวอย่างงาน
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
การทางานเป็นทีม
มนุษย์สัมพันธ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕๐
๕๐
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
๓๕๐
– ๕ –
การกาหนดและประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานช่างโลหะ
๑. ช่วยเหลือในการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๓. ดูแลและบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
กลุ่มงาน เทคนิค
ตาแหน่ง ช่างโลหะ จานวน ๒ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมินสมรรถนะ
ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโลหะ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๕๐
๒๕
๒๕
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับช่างโลหะ
๑๐๐
การทดสอบตัวอย่างงาน
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
การทางานเป็นทีม
มนุษย์สัมพันธ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕๐
๕๐
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
๓๕๐

แนวข้อสอบ ทหารอากาศปี 2555

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 8 อัตรา 22-30 มีค 2555 กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,