สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 2-12 เม.ย. 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 2 – 12 เม.ย. 2555 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/03/2555 ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 โดยรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการเกษตร รวม 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ผู้ที่สนใจ  กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555 สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างลิ้งค์นี้เลยคะ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555

กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 2-12 เม.ย. 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการเกษตร รวม 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1. ตำแหน่งวิศวกร

ปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
(จังหวัดราชบุรี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
15,190 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
2 . ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
– สพด.ประจวบคีรีขันธ์
– สพด.สมุทรสงคราม
– ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ (จังหวัดราชบุรี)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
– สพด.สมุทรสงคราม
– ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ (จังหวัดราชบุรี)
– ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
– สพด.สมุทรสาคร
– ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ (จังหวัดราชบุรี)
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
5. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
(จังหวัดราชบุรี)
– สพด.ประจวบคีรีขันธ์
– ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ (จังหวัดราชบุรี)
– ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ – กลัดหลวง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)ง
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน
14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสาตร์กายภาพ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
การรับสมัคร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ โดยแยกบัญชีเป็นรายจังหวัดผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกใบสมัครและระบุว่าต้องการสมัครตำแหน่งใด และปฏิบัติงานที่ใด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เลขที่ 196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ในวัน และเวลาราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา 2-12 เม.ย. 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 รับสมัคร งานราชการ 2555 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2555 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 2555

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights