กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,