กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบรรจุนายทหารสัญญาบัตร 152 อัตรา 20 พย – 5 ธค 2560 สมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบรรจุนายทหารสัญญาบัตร 152 อัตรา 20 พย – 5 ธค 2560 สมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-19 at 10.42.37 AMกรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 สาหรับผู้สมัครให้ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชำระเงินค่าสมัครสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 (ตามเวลาทำการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา)

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
เปิดบรรจุ 152 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำมผนวก ก ดังนี้
– ระดับปริญญาตรี จานวน 148 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)
– ระดับปริญญาโท จานวน 1 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโทในการสมัครสอบ)
– ระดับปริญญาโท/เอก จานวน 3 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
– บุคคลชาย/หญิง
– ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็น
ทหารกองประจำการ)
– นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
– เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2532 – 2539)
ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ เป็นบุคคลจาพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจาการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ
– เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2526 – 2539)
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมี
ความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2526 – 2539) น้าหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

กำหนดการ
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560สำหรับผู้สมัครให้ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การชำระเงินค่าสมัครสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 (ตามเวลาทำการของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา)

Screen Shot 2017-11-19 at 10.39.26 AM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,