กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 7 อัตรา 1-22 พ.ค. 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 7 อัตรา 1-22 พ.ค. 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/04/2555 ___เอาหละคะ สำหรับงานที่เปิดรับสมัครวันนี้ เป็นประกาศจากทาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธูรการปฎิบัติงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 22 พ.ค. 2555 นี้คะ สนใจข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555 อ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้คะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 7 อัตรา 1-22 พ.ค. 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธูรการปฎิบัติงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา (1-22 พ.ค.55)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธูรการปฎิบัติงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤษาคม 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :
11680-12850 บาท
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่นการกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆเพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(7) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(8) ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผน และการบริหารงบประมาณ
4. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
เงื่อนไข :
ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website :

http://www.dmsc.moph.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :
9300-10230 บาท
ประเภท :
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :
4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และเลขานุการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่นการรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประขุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(7) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
4.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website :
http://www.dmsc.moph.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :
11680-12850 บาท
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของก.พ.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(1)ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2)ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(3)ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4)เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผน
ไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5)เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(6)ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(8) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(9) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(10) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(11) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(12) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(13) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(14) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(15) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(16) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(17) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2.ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารข้อมูล
3.ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
4.แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website :
http://www.dmsc.moph.go.th
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 7 อัตรา 1-22 พ.ค. 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ราชการ 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,