กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 32 อัตรา 1 กย -10 ตค 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร 32 อัตรา 1 กย -10 ตค 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/09/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 ของกรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะประยุกต์),นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติ ศาสตร์) 2 อัตรา ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) ,นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ 4 อัตรา และตำแหน่งอื่นๆรวมจำนวน 32 อัตรา สนใจสมัครสอบกับกรมศิลปากร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างคะ กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร 32 อัตรา 1 กย -10 ตค 2555 ครั้งที่ 1/2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร 32 อัตรา 1 กย -10 ตค 2555 ครั้งที่ 1/2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร กรม ศิลปากร รับสมัครข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร 32 อัตรา 1 กย -10 ตค 2555 ครั้งที่ 1/2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 11 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

– วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม ทางองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารองค์การ ทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนามนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาองค์การและการจัดการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะประยุกต์)

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

3. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา)

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางเครื่องเคลือบดินเผา ทางเครื่องปั้นดินเผา ทางเซรามิก ทางออกแบบเซรามิก และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

4. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางเคมีวิศวกรรมทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

5. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติ ศาสตร์) 2 อัตรา

– วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

6. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง)

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

7. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 16 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศ ศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

8. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ 4 อัตรา กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

– วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

9. นักภาษาโบราณปฏิบัติการ

– วุฒิประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. หรือ

– วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาบาลีและสันสกฤต หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางภาษาบาลีและสันสกฤต และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

10. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

– วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

11. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

– วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-10 ตุลาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

1) สามารถเปิดดูได้ทาง http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555’

2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ กรมศิลปากร สมัครงาน 2555 กรมศิลปากร สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , ,