กรมศุลกากร เปิดรับสมัครนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมศุลกากร ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมศุลกากร ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ด้วย กรมศุลกากร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๓๐ อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศุลกากร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสามารถ ปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาการบัญชี
๒. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๔. สาขาวิชานิติศาสตร์
๕. สาขาวิชารัฐศาสตร์
๖. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
๗. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๘. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๙. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
๑๐. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๑๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๑๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๑๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
๑๔. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑๕. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ น้ําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights