กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต 20 อัตรา 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต 20 อัตรา 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ด้วยกรมสรรพสามิตจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้อัตรา เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จํานวน ๒๐ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
๕.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,