กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน รวม 216 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง และอื่นๆ 21 – 25 มกราคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน รวม 216 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้าง และอื่นๆ 21 – 25 มกราคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ตําแหน่งบุคลากร และตําแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค ๑ – ๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ)
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร หรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค ๑ – ๓ (สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๑๗๑ อัตรา (รายละเอียดแนบ) ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อตําแหน่ง พนักงานสรรพากร
หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีอากร การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร หรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค ๑ – ๓ (สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๔๕ อัตรา (รายละเอียดแนบ)
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU > สรรหาบุคลากร > ลูกจ้างชั่วคราว โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวให้ครบถ้วน
(๒) พิมพ์ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาม (๑) ไปยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.00 น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ๔ และ ๕ ชั้น ๓ อาคารกรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือสถานที่ ที่กําหนด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๘๕๑๕-๖, ๐ ๒๒๗๒ ๘๓๓๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,