กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 104 อัตรา 5-14 สิงหาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 104 อัตรา 5-14 สิงหาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดและบริหาร ระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ สรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี งานบริการผู้เสียภาษี และปฏิบัติงานด้านอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๑๐ อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ ๑)
ค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตําแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย สื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ ๒)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๑๑,๒๕๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑.๓ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตําแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือ ราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๔๖ อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ ๓)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้ง ๓ ตําแหน่ง ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตาม ขั้นตอน ดังนี้
(๑) สมัครสอบที่เว็บไซต์
– เข้าไปที่ http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > พนักงาน ราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ
– เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร
(๔) ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ (๓)) ไปชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชําระเงินได้ ๓ ช่องทาง คือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights