กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 111 อัตรา 5 – 26 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 111 อัตรา 5 – 26 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตําแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือ ราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๑๐๖ อัตรา(รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๑๑,๒๕๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตําแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย สื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๕ อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ)
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๑) ตําแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

(๒) ตําแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์)
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครสอบจํานวน ๒ ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งพนักงานภาษี สรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) และตําแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทาง คอมพิวเตอร์)
(๑) ตําแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) รับสมัครเป็นรายหน่วยสอบ จํานวน ๕ หน่วยสอบ ดังนี้
(๑.๑) หน่วยสอบที่ ๑ ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) และสํานักงานสรรพากรภาค ๑ – ๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,