กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ รวม 52 อัตรา 2 ธค – 15 มค 2563 สมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ รวม 52 อัตรา 2 ธค – 15 มค 2563 สมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
– ผู้สมัครสอบต้องมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับแต่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี โดยปฏิบัติ ราชการหรือเคยปฏิบัติราชการหรือได้รับราชการหรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น โดยต่อเนื่องหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึก ข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,