กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบ กว่า 4,529 อัตรา ประจำปี 2562 สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบ กว่า 4,529 อัตรา ประจำปี 2562 สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า การประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ปี ๒๕๖๐ ที่มีการขึ้นบัญชีไว้จํานวน ๘๕ ตําแหน่ง เป็นผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีรวม ๓๑,๙๑๕ คน โดยหลังจากที่มี การเรียกผู้สอบได้มารายงานตัวและบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทําให้บัญชีผู้สอบได้ในหลายตําแหน่งได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งจนหมดบัญชีไปแล้ว ประกอบกับยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบได้ และขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันใหม่ ในตําแหน่งที่ผู้สอบได้หมดบัญชีแล้ว ทาง กสถ. จึงมีมติเห็นชอบให้มีการรับ สมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๕๙ ตําแหน่ง (๘,๕๒๙ อัตรา) โดยการรับสมัครนี้ จะเปิดรับสมัครเฉพาะตําแหน่งที่ไม่มีบัญชีผู้สอบได้ ประกอบด้วย ตําแหน่งประเภท วิชาการ ตําแหน่งว่าง ๑๘ ตําแหน่ง รวม ๑,๑๖๓ อัตรา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตําแหน่งว่าง ๒๐ สาขาวิชาเอก รวม ๑,๗๘๔ อัตรา และตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งว่าง ๒๑ ตําแหน่ง รวม ๕,๕๘๒ อัตรา
อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กสถ. ยังได้มีมติให้มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดําเนินการสอบ เสนอ ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะดําเนินการสอบ โดย กสถ. ได้มีการให้ข้อสังเกตและการปรับปรุง รวมถึงเพิ่มขั้นตอนและ มาตรการในการดําเนินการสอบเพื่อให้ปราศจากช่องทางการทุจริต และให้มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสอบ โดยจะต้อง เป็นแผนที่สามารถปฏิบัติการได้ เช่น การป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การรักษา ความปลอดภัยและความลับ ซึ่งการกําหนดวัน เวลา ที่จะรับสมัครสอบ ทาง กสถ. จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง

และขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการ ต่างๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้ผู้ที่จะ สมัครสอบใช้ในการอ่านและท่องจําก่อนสอบ รู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถ ส่งสัญญานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทําข้อสอบได้ เพราะในการดําเนินการสอบของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) นั้น จะมีการเพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันการทุจริต ให้เข้มงวดและเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย “ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม” อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบด้วย และหากพบเห็นหรือ ทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดํารงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๔ หรือ ๐๘๑-๘๓๕๕-๔๑๘ หรือเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หรือที่สํานักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการทางกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และดําเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ต่อผู้แอบอ้างนั้น อธิบดี สถ. กล่าว
ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่มา เว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

Tags: , , , ,