กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 200 อัตรา 26 มค – 15 กพ 2561 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 200 อัตรา 26 มค – 15 กพ 2561 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , , ,