กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงาน รวม 210 อัตรา 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครงาน รวม 210 อัตรา 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
ข่าวอัพเดทวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ทั่วไป) บรรจุและแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงอ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงทอ.ก.พ. กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
๒.๑ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒๐๐ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑๐ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,