กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครรวม 40 อัตรา 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครรวม 40 อัตรา 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ https:/dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ https:/dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,