กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม10 อัตรา 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม10 อัตรา 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จํานวน ๑๐ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่รับรอง ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ลูกจ้าง” หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ผู้สมัครสามารถกลับมาพิมพ์ใบชําระเงิน โดยเลือกเมนู พิมพ์ใบชําระเงิน ที่หน้า เว็บไซต์รับสมัคร ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้
(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใน เวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บเป็นหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผล สมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ผู้ที่สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร โดยจะ กําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัคร สอบพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,