กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555___ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1/05/55 ____ข่าวดีคะสำหรับข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นประกาศจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2555 นี้คะ โดยมีอัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท ท่านที่สนใจรายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555 สามารถติดตามอ่านได้เพิ่มเติมได้ผ่านทางลิ้งก์ด้านล่างคะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2555


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา (14 พ.ค.-1 มิ.ย.55)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :
๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

จำนวนตำแหน่งว่าง :
4 ตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
รายละเอียดวุฒิ :
(๑)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว-กันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
(๒)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติตามงานเกี่ยวกับการงานวางแผนและออกแบบระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคในงานด้านผังเมือง โครงสร้างและงานระบบ งานรังวัด และงานแผนที่คำนวณและปรับค่าพิกัด การควบคุมและสำรวจสภาพความเสียหายของระบบต่างๆ ภายในอาคาร การออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง การควบคุมงานบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนักของชั้นดิน เพื่อการออกแบบ และงานด้านวัสดุวิศวกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน การควบคุมการก่อสร้างและให้ข้อแนะนำ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ในงานด้านวิศวกรรมโยธาประเภทต่างๆ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.ด้านการปฏิบัติการ
(๑)สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา งานด้านโครงสร้างและงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
(๔) ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดและคณะกรรมการ-พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพของจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(๖) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(๗) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
๓.ด้านการประสานงาน
(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
๔.ด้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(๒)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(๓) การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑)ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
(๒)ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
(๓)การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(๔)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555
๒.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ถึง วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา 14 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน เข้ารับราชการ 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights