กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 22 ก.ค-14 ส.ค. 2558 กระทรวงคมนาคม สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 22 ก.ค-14 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/07/2558 วันนี้มีข่าว กระทรวงคมนาคม สมัครงาน 2558 มาแจ้งให้ทราบกันนะคะ เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 หรือสนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบบรรจุข้าราชการ 58 ในส่วนของหน่วยงานราชการอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะคะ


กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 22 ก.ค-14 ส.ค. 2558 กระทรวงคมนาคม สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 58

กระทรวงคมนาคม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รวม 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 17500-19250 บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจาก ก.พ.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิด รับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในภาพรวม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้?ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้?การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได?รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้? การจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน?ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู?มีความรู?ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 22 ก.ค-14 ส.ค. 2558 กระทรวงคมนาคม สมัครงาน 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights