กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบครั้งใหญ่ ของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวน 20 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น489 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หากท่านใดสนใจจะอ่านรายละเอียดของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 สามารถอ่านได้ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วย ด้านล่างคะ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย - 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

สมัครสอบ กรุงเทพมหานคร กทม 2555

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2/2555 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555
จำนวน 489 อัตรา 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวน 20 ตำแหน่ง

วม 489 อัตรา

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
๑. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จํานวน ๑๓๕  ตําแหน่ง
๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๕๐  ตําแหน่ง
๓. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๒๕  ตําแหน่ง
๔. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๕. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๖. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๗. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๘. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๙. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๑๐. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จํานวน ๑๓  ตําแหน่ง
๑๑. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จํานวน ๕  ตําแหน่ง
๑๒. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จํานวน ๕๐  ตําแหน่ง
๑๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จํานวน ๑๕  ตําแหน่ง
๑๔. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๑๕. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จํานวน ๖  ตําแหน่ง
๑๖. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน ๓  ตําแหน่ง
๑๗. เจ้าหน้าที่อนามัยปฏิบัติงาน จํานวน ๒๕  ตําแหน่ง
๑๘. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐  ตําแหน่ง
๑๙. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นํากิจกรรมห้องสมุด) จํานวน ๓  ตําแหน่ง
๒๐. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นํากิจกรรมคหกรรม
ศาสตร์)
จํานวน ๓
ตําแหน่ง
๒๑. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๒๒. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จํานวน ๗  ตําแหน่ง
๒๓. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จํานวน ๑๖  ตําแหน่ง

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
๑. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จํานวน ๒๐  ตําแหน่ง
๒. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๔  ตําแหน่ง
๓. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จํานวน ๓  ตําแหน่ง
๔. วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๕. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จํานวน ๒๗  ตําแหน่ง
๖. นักโภชนาการปฏิบัติการ จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๗. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๘. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จํานวน ๘  ตําแหน่ง
๙. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๑๐. นักบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๑๑. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๕  ตําแหน่ง
๑๒. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๑๓. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๑๔. นิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๑  ตําแหน่ง
๑๕. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน ๔  ตําแหน่ง
๑๖. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นํากิจกรรมพลศึกษา) จํานวน ๒  ตําแหน่ง
๑๗. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จํานวน ๓  ตําแหน่ง
๑๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน ๖  ตําแหน่ง
๑๙. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จํานวน ๘  ตําแหน่ง
๒๐. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑๐  ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน  ดังนี้
๒.๑  ตําแหน่ งประเภททั่ วไป ระดับปฏิบัติงาน
๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน  ๖,๐๕๐  บาท หรือ
ตามที่ ก.ก. กําหนด
๒.๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๖,๘๐๐  บาท หรือตามที่
ก.ก. กําหนด
๒.๑.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน  ๗,๔๖๐  บาท หรือตามที่
ก.ก. กําหนด

วิธีการรับสมัคร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบ กทม. สำหรับสอบ ปี 2555

:: ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งได้โดย Click ที่ ชื่อตำแหน่ง ::

:: Download ประกาศฯ ในรูปแบบ PDF  :: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555
แนวข้อสอบ กทม. สำหรับสอบ ปี 2555 รุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555
กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555
Tags: , , , , , , , ,