กองทัพบก รับสมัคร 2556 >> ใหม่!! กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครรวม 72 อัตรา 27 สค – 6 กย 2556 สมัครสอบกองทัพบก 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพบก รับสมัคร 2556 >> ใหม่!! กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครรวม 72 อัตรา 27 สค – 6 กย 2556 สมัครสอบกองทัพบก 2556
ข่าวอัพเดทลล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กองทัพบก สมัคร 2556

กองทัพบก สมัคร 2556

ล่าสุด!! กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลปืนเล็ก จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556 (ณ ร้อย.ปล.ที่ ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ. เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับท่าใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งพลปืนเล็ก กับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ำรับราชการประจำปีงบประมาณ 2557

ด้วยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ำรับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พลปืนเล็ก จำนวน 72 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำ
– เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ ๓ ขึ้นไป) อายุไม่เกิน
– มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้ำบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรา
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกำยเหมาะแก่การเป็นทหาร า
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจำกความผิด หรือหนีราชการ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

การรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556 (ณ ร้อย.ปล.ที่ ๓ ร.๑ พัน.๔ รอ.)(เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านราละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights