กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2563 รวม 908 อัตรา 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2563 รวม 908 อัตรา 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๓ จํานวน ๙๐๘ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๙๐ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้
๑.๑.๑ คุณวุฒิปริญญาโท ๓ อัตรา
๑.๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี ๘๗ อัตรา

๑.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๘๑๘ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ข ดังนี้
๑.๒.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๓ อัตรา
๑.๒.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๔๓๘ อัตรา
๑.๒.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๖๗ อัตรา

การสมัครสอบ
๔.๑ วิธีการสมัครและการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๔.๑.๑ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๑.๒ ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว
๔.๑.๓ นําใบชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วเท่านั้น
๔.๑.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราเดียวกันทั่วประเทศ จํานวน ๓๘๕ บาท ประกอบด้วยค่าสมัครสอบ ๓๗๐ บาท ค่าธรรมเนียมบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ๑๕ บาท โดยเมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๑.๕ สามารถทําการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบรอบแรกลงในกระดาษ A4 สีขาว ที่ระบุเลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะมีที่นั่งเข้าสอบก็ต่อเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และคณะกรรมการออกเลข ประจําตัวสอบให้แล้วเท่านั้น

หลักสูตรการสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ คลิก!!

Tags: , , , , ,