กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน รวม 25 อัตรา 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน รวม 25 อัตรา 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖l๖ จํานวน ๒๕ อัตรา
ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑. นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๔ อัตรา (ตามผนวก ก)
๒. นายทหารประทวน จํานวน ๒๑ อัตรา (ตามผนวก ข)

การสมัครสอบ
– รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://i1.starf.mi.th/recruit25621
– ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ลงในใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคําแนะนําและวิธีการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ กรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม่
– นําใบชําระค่าสมัครไปชําระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใน เวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าสมัครสอบแล้วเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบ ๓๕๐.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ ๓00.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง อินเทอร์เน็ต ๕๐.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อชําระค่าสมัครสอนแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี
– เมื่อสิ้นสุดกําหนดวันรับชําระค่าสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ อีกครั้งในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันสอบภาศ วิชาการ) เพื่อทําการพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สอบที่ระบุหมายเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์เข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจําตัวผู้สอบ รูปถ่าย และมีลายมือชื่อของประธาน กรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ที่บัตรประจําตัวสอบแล้วเท่านั้น
– ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยันเวลา สถานที่สอน ห้องสอบ และ หมายเลขที่นั่งสอน โดยจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,